Làng Design Thinking

T ThS. Nguyễn Kiên Nhẫn – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Giám đốc Công ty Hướng nghiệp Happy Key

Link profile: https://dif.com.vn/ths-nguyen-kien-nhan-ong-truong-lang-design-thinking-techfest-vn-giam-doc-cong-ty-truyen-thong-va-huong-nghiep-happy-key-chuyen-gia-dao-tao-ky-nang-mem-va-huong-nghiep-2999/  

18/07/2024 Xem thêm

B Bà Phan Thị Cẩm Vân – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Phó Phòng Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Quảng Ngãi

Link profile: https://dif.com.vn/ba-phan-thi-cam-van-ong-truong-lang-design-thinking-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-quang-ngai-3036/

28/06/2024 Xem thêm

T ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Giảng viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Link Profile: https://dif.com.vn/ths-hoang-thi-cam-tu-ong-truong-lang-design-thinking-giang-vien-truong-cao-ang-cong-thuong-mien-trung-3044/

28/06/2024 Xem thêm

T ThS. Hoàng Thị Thoa – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Giám Đốc Trung tâm Đổi Mới Sáng Tạo & Khởi Nghiệp, Trường Đại học Công Thương TP. HCM (HUIT)

Link profile: https://dif.com.vn/ths-hoang-thi-thoa-ong-truong-lang-design-thinking-giam-oc-trung-tam-oi-moi-sang-tao-khoi-nghiep-truong-ai-hoc-cong-thuong-thanh-pho-ho-chi-minh-huit-thanh-vien-sang-lap-hcmc-local-talent-network-2939/

28/06/2024 Xem thêm