Vùng Tây Nguyên

T ThS. Nguyễn Kiên Nhẫn – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Giám đốc Công ty Hướng nghiệp Happy Key

Link profile: https://dif.com.vn/ths-nguyen-kien-nhan-ong-truong-lang-design-thinking-techfest-vn-giam-doc-cong-ty-truyen-thong-va-huong-nghiep-happy-key-chuyen-gia-dao-tao-ky-nang-mem-va-huong-nghiep-2999/  

18/07/2024 Xem thêm

B Bà Huỳnh Thị Tuyết Lan – Giám Đốc Công ty TNHH Sản xuất Cà Phê Lan Ban Mê

Tôi tên Huỳnh thị Tuyết Lan, có tên gọi khác là LAN BAN MÊ. Tôi có 15 năm...

14/07/2024 Xem thêm