VN Innovation Champions
1

ThS. Nguyễn Thu Hương – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Khoa Văn hoá Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh

Đối tác