Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

T TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở Khoa Học và Công nghệ Kiên Giang

Link profile: https://dif.com.vn/ts-nguyen-xuan-niem-pho-giam-doc-so-khoa-hoc-cong-nghe-tinh-kien-giang-3012/

24/03/2024 Xem thêm