VN Innovation Champions
1

“Chúng ta dành cả đời để trau dồi kỹ năng, trình độ và làm giàu thêm cho mình….”

“Chúng ta dành cả cuộc đời để trau dồi kỹ năng, trình độ và làm giàu thêm cho mình. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống trừ khi chúng ta bắt đầu giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ. Chúng ta không thể hài lòng cho đến khi chúng ta bắt đầu cho đi.” SHEIKH MOHAMMED’S – Quốc vương Dubai

“We spend our entire lives acquiring skills and qualifications and adding to our wealth. However, we will not understand the real meaning of life unless we start giving to those in need. We cannot be contented at heart until we start giving.”     SHEIKH MOHAMMED’S – Sultan of Dubai

Đối tác