Làng Tư

T ThS. Nguyễn Thu Hương – Đồng Trưởng làng Design Thinking – Khoa Văn hoá Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh

LInk profile: https://dif.com.vn/th-s-nguyen-thu-huong-ong-truong-lang-design-thinking-giang-vien-khoa-van-hoa-hoc-h-khxh-nv-tp-ho-chi-minh-2946/

06/04/2024 Xem thêm