tư duy thiết kế

S Startup Vietnam – Chương trình thúc đẩy sáng kiến cộng đồng

Ý tưởng đổi mới cũng là một công việc trong hoạt động kinh doanh. Bắt đầu một công...

18/04/2024 Xem thêm

D Design Thinking is the secret weapon – Tư duy thiết kế là vũ khí bí mật

Ngày 6/4/2024, Vườn ươm Thiết kế Doanh nghiệp Quốc Gia Ấn Độ - The National Design Business Incubator...

09/04/2024 Xem thêm

Ứng dụng Design Thinking: 5 yếu tố góp phần sự thành công của buổi Meeting Chiến lược sáng tạo và đổi mới

Trước sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, kinh tế, môi trường và một tương lai khó...

01/04/2024 Xem thêm