VN Innovation Champions
1

Những người sáng tạo khám phá và nhận ra tầm nhìn dần dần theo thời gian ….

Những người sáng tạo khám phá và nhận ra tầm nhìn dần dần theo thời gian và thông qua những cuộc tranh đấu trường kỳ quyết liệt. Sáng tạo giống như là chạy đường trường hơn là chạy nước rút. Để thay đổi thế giới, bạn phải tạo ra cái mới. (Amy Wallace)

Đối tác