VN Innovation Champions
1

Sự đồng cảm là động lực thúc đẩy các hành động công bằng xã hội, vì nó buộc chúng ta phải đứng lên vì …….

Sự đồng cảm là động lực thúc đẩy các hành động công bằng xã hội, vì nó buộc chúng ta phải đứng lên vì những người bị thiệt thòi và bị áp bức

Đối tác