MetaUni

C Chương trình Huấn luyện – Hành động: Thách thức Sáng tạo & Đổi mới

Thông tin chương trình huấn luyện: https://thachthucsangtaovadoimoi.happylifestyle.com.vn/ Khả năng sáng tạo, đổi mới không thể tạo thành khi tham...

24/05/2024 Xem thêm

T TƯ DUY THIẾT KẾ – CHIẾN LƯỢC THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2024

“Tư duy thiết kế là một qui trình mạnh mẽ giúp các nhóm làm việc tốt hơn trong...

09/12/2023 Xem thêm