VN Innovation Champions
1

Khả năng thiết yếu là kết hợp sự đồng cảm, tính sáng tạo…

The essential ability to combine empathy, creativity and rationality to meet user needs ad drive business success.

Khả năng thiết yếu là kết hợp sự đồng cảm, tính sáng tạo và tính hợp lý để đáp ứng nhu cầu của người dùng và thúc đẩy thành công trong kinh doanh.

People ignore design that ignores people.
Frank Chimego

Đối tác