VN Innovation Champions
1

Bà Lê Uyên Chi – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Điều hành Phòng Đổi mới Sáng tạo – Trung tâm KH & ĐMST – Sở Khoa Học và Công nghệ Qui Nhơn

Đối tác