VN Innovation Champions
1

Giải pháp Chuyển đổi số trong quản lý vận hành – VN Local Talent Network

Design Thinking Village is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Giải pháp Chuyển đổi số trong quản lý, vận hành Local Talent Network

Time: Apr 12, 2024 08:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/88331615652?pwd=dZUPT7wGv252alfHHPkoYifGA9DPLB.1

1 Meeting ID: 883 3161 5652

Passcode: 476737

Đối tác