Chuyển đổi số

G Giải pháp Chuyển đổi số trong quản lý vận hành – VN Local Talent Network

Design Thinking Village is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Giải pháp Chuyển đổi số trong...

12/04/2024 Xem thêm

C CHUYỂN ĐỔI TÂM THỨC – HÀNH TRÌNH TẠO NÊN NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO BỀN VỮNG

Theo báo cáo phát triển bền vững toàn cầu năm 2023, sau bốn năm thực thi, dường như...

15/01/2024 Xem thêm