Future Transformation

F FUTURE TRANSFORMATION – Số 01 “Bản chất – Chính sách – Thực thi – Sáng kiến”

Trước sự thay đổi nhanh chóng, khó đoán định như hiện nay, sự phát triển của tư duy...

23/02/2024 Xem thêm

F FUTURE TRANSFORMATION – ỨNG DỤNG DESIGN THINKING TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI

Tương lai của chúng ta được định hình theo 3 hướng: đi lên, đi xuống hoặc đi ngang....

18/02/2024 Xem thêm