VN Innovation Champions
1

FUTURE TRANSFORMATION – Số 01 “Bản chất – Chính sách – Thực thi – Sáng kiến”

Trước sự thay đổi nhanh chóng, khó đoán định như hiện nay, sự phát triển của tư duy thiết (Design Thinking) đã trao quyền cho tất cả chúng ta khả năng tư duy như một nhà thiết kế, có thể giải quyết các thách thức một cách sáng tạo và thực tế nhất.

Mỗi người chúng ta đều có khả năng sáng tạo. Tư duy thiết kế giúp khai phóng năng lực sáng tạo, thích ứng trước mọi thay đổi không biết trước.

Future Transformation là chương trình kết nối, thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng, với mục tiêu thiết kế nên một tương lai bền vững bằng cách ứng dụng tư duy thiết kế.

Chương trình Future Transformation số đầu tiên sẽ diễn ra lúc 20:00 ngày thứ sáu, 23.02.2024

Chương trình được phối hợp tổ chức giữa Làng Design Thinking Techfest VN, Liên Minh Design Thinking VN, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Tạo tác động – IIC (Hệ sinh thái VIDE)

Thông tin liên quan:

Link chuyên gia:

Ban biên tập VNC

Đối tác