Giọng đọc Rừng Mưa

C Chúng ta đã yêu thương đủ chưa?

Sự sáng tạo đến từ khả năng thấu hiểu, đồng cảm (Empathy - Design Thinking) với những gì...

11/03/2024 Xem thêm

X XÂY DỰNG KINH TẾ SÁNG TẠO – BỀN VỮNG VỚI DỰ ÁN RỪNG MƯA

Văn hoá cần 3 yếu tố: triết lý, câu chuyện để minh hoạ các triết lý và các...

10/12/2023 Xem thêm